Thumb 83f99bc2e3332e458da2edd48ea6541f7b5c755a

Nikki Sterkenburg

Ik collecteer omdat

Batten een dodelijke ziekte is. Er is op dit moment niets wat de ziekte kan vertragen of genezen. Omdat het zo zeldzaam is, is er nauwelijks geld voor onderzoek. En dat is zo hard nodig. Niet alleen voor mijn neefje, ook voor andere kinderen

316 donateurs
€ 2.290 ingezameld
Stuur een Tikkie