Algemene voorwaarden


V2 10-05-2022 | 06:59

Deze website is eigendom van Stichting Beat Batten (www.beatbatten.nl). De website is gemaakt met Digicollect, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van Stichting Beat Batten - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Stichting Beat Batten en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Stichting Beat Batten en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Stichting Beat Batten en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma’s.

Auteursrecht

Stichting Beat Batten spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto’s, illustraties en dergelijke door een online collectant worden geüpload op Stichting Beat Batten, dan staat de online collectant in voor het respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De online collectant vrijwaart Stichting Beat Batten International tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Mollie draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Mollie transactiekosten berekend. Stichting Beat Batten en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website van Stichting Beat Batten zullen Stichting Beat Batten en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Stichting Beat Batten en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Stichting Beat Batten geldt te allen tijde als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en Kentaa geldt te allen tijde als ‘verwerker’ in de zin van artikel 4 sub f AVG. Stichting Beat Batten en Kentaa krijgen volledig inzicht in jouw gegevens. Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Stichting Beat Batten daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel.

Wanneer je de website bezoekt, een online collectebus aanmaakt, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden jouw gegevens vastgelegd. Stichting Beat Batten en Kentaa en gebruiken jouw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van jouw geldinzamelactie, het verwerken van donaties en om je te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om jouw steun te vragen. Je kunt je voor nieuwsbrieven en e-mailings afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website van Stichting Beat Batten jonger is dan 16 jaar, zal Stichting Beat Batten, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Stichting Beat Batten niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kan je hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Stichting Beat Batten en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Stichting Beat Batten en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.